SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS) OVEREENKOMST

Versie 1.1 20180301

Deze software as a service (SaaS) overeenkomst (inclusief de Bijlage(n)) (de “Overeenkomst”) is gesloten tussen Fundament IT V.O.F. een vennootschap onder firma , met hoofdkantoor aan de Houtlaan 18C, 6562 ZZ Groesbeek, Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 68050666 (“Fundament IT”) en de als “Klant” in de offerte vermelde natuurlijke persoon (“Klant”). Klant en Fundament IT worden hierna ieder afzonderlijk “Partij” en gezamenlijk “Partijen” genoemd.
Deze Overeenkomst is van kracht met ingang van (i) de geaccordeerde offerte datum, (ii) de datum waarop de handtekening is geplaatst danwel (iii) de ingangsdatum van het initiële Bestelformulier (welke datum het eerst plaatsvindt) (“Ingangsdatum”). Begrippen die in deze Overeenkomst met een hoofdletter zijn geschreven hebben de in deze Overeenkomst, in de van toepassing zijnde Bijlage of de hieronder in artikel 1 toegekende betekenis.


1. BEGRIPSBEPALINGEN.

“Gelieerde Vennootschap”: een entiteit die wordt gecontroleerd door, de controle heeft over of onder gezamenlijke controle staat van een Partij bij deze Overeenkomst. Voor de toepassing van deze definitie betekent “controle” de directe of indirecte eigendom van meer dan 50% van de aandelen met stemrecht of andere eigendomsbelangen van die entiteit.

“Klantgegevens”: door of voor Klant aan de Fundament IT SaaS-Diensten verstrekte gegevens en resultaten van de verwerking van die data, waaronder antwoordgegevens, compilaties en afgeleide werken daarvan.

“Apparaten”: specifieke mobiele telefoons, smartphones, pc’s, laptops, tablets, kioskapparatuur en overige Apparaten die gegevens verwerken met betrekking tot de Fundament IT SaaS-Diensten.

“Modules”: specifieke functionele componenten binnen de Fundament IT Saas-Diensten die in de online-omgeving van Fundament IT beschikbaar zijn, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt of gewijzigd. 

“Documentatie”: de Documentatie van de Fundament IT SaaS-Diensten die in de online-omgeving van Fundament IT beschikbaar is, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt of gewijzigd, waaronder de beschrijving van de Fundament IT SaaS-Diensten en de gebruikersgidsen zoals verstrekt bij de Fundament IT SaaS-Diensten.

“Bestelformulier”: een door de Partijen overeengekomen orderformulier met specificatie van de te leveren Fundament IT SaaS-Diensten of, indien van toepassing en onder voorwaarden zoals beschreven in artikel 2.2. hieronder, tussen Fundament IT en een van de Gelieerde Vennootschappen van Klant.

“Fundament IT SaaS-Cloud”: middleware bestaande uit zowel software als hardware waarmee een gateway tot stand wordt gebracht die door Fundament IT en/of haar licentiegevers wordt geëxploiteerd.

“Fundament IT SaaS-Diensten”: software as a service en daarmee samenhangende support die door Klant besteld zijn middels een Bestelformulier en door Fundament IT en/of haar licentiegevers zijn geleverd zoals nader omschreven en vastgelegd in deze Overeenkomst, waaronder offline componenten zoals omschreven in de Documentatie.

“Named User”: een unieke, identificeerbare persoon die bevoegd is zich toegang te verschaffen tot de Fundament IT Saas-Diensten en deze te gebruiken. Voor alle duidelijkheid, een account van een Named User mag enkel gebruikt worden door die specifiek, uniek en identificeerbaar persoon en mag niet worden gedeeld onder ander personen.
 

2. FUNDAMENT IT SAAS-DIENSTEN. GRATIS AANVULLENDE OF BETA-FUNCTIONALITEIT OP PROEF.

Artikel 2.1
Onder voorbehoud van nakoming door Klant van haar verplichtingen voortkomende uit deze Overeenkomst verstrekt Fundament IT aan Klant het beperkte en voorwaardelijke recht op toegang tot de Fundament IT SaaS-Dienst overeenkomstig zoals vermeld in deze Overeenkomst, de Documentatie en het toepasselijke Bestelformulier voor de duur van de Abonnementstermijn, tenzij anderszins overeengekomen in het Bestelformulier. De toegang tot en gebruik van de Fundament IT Saas-Dienst door Klant wordt verleend op voorwaarde dat Klant het bepaalde in deze Overeenkomst naleeft en vanuit Nederland toegang heeft en gebruikt ten behoeve van haar eigen intern gebruik in haar normale bedrijfsuitoefening en voor het aantal en type geautoriseerde Named Users, Modules en/of Apparaten waarvoor daadwerkelijk betaald is door Klant in overeenstemming met het/de Bestelformulier(en).

Artikel 2.2
Indien in het Bestelformulier overeengekomen, is het recht zoals in artikel 2.1 beschreven ook van toepassing op Gelieerde Vennootschappen van Klant, op voorwaarde dat enkel één (1) database wordt gebruikt en Klant verantwoordelijk is voor de naleving van deze Overeenkomst door haar Gelieerde Vennootschappen en dat elke tekortkoming daarvan door een Gelieerde Vennootschap een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst vormt. Bestellingen voor het gebruik en deze toegang ten behoeve van een Gelieerde Vennootschap of Klant worden via Klant gedaan en Klant betaalt Fundament IT de daarvoor verschuldigde Vergoeding. Indien een Gelieerde Vennootschap van de Klant een Bestelformulier ondertekent, dan verklaart deze Gelieerde Vennootschap zich gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst als ware zij een oorspronkelijke Partij bij deze Overeenkomst.

Artikel 2.3

Fundament IT kan Klant een gratis proefabonnement aanbieden voor (i) aanvullende functionaliteit en/of (ii) bèta-functionaliteit naast de reeds aangeschafte Fundament IT SaaS-Dienst, in een aparte omgeving, voor een periode tot aan (a) het eind van de gratis proefperiode zoals overeengekomen in een hiervoor specifiek door beide Partijen overeengekomen Bestelformulier of (b) indien dit moment zich eerder voordoet: dertig (30) dagen nadat toegang tot de aanvullende of bèta-functionaliteit van de Fundament IT SaaS-Dienst is verkregen. Aanvullende voorwaarden voor een proefperiode kunnen op het Bestelformulier of bij het verkrijgen van toegang tot de aanvullende of bèta-functionaliteit van de Fundament IT SaaS-Dienst staan vermeld. Ondertekening van het betreffende Bestelformulier en/of daadwerkelijk gebruik van aanvullende functionaliteit en/of bèta-functionaliteit betekent acceptatie van deze aanvullende voorwaarden. In afwijking van andersluidende bepalingen van deze Overeenkomst worden de aanvullende en de bèta-functionaliteit tijdens de proefperiode, as-is en as-available, zonder garanties en zonder aansprakelijkheid van Fundament IT aan Klant verstrekt. Bèta-functionaliteit is enkel bedoeld voor evaluatietoepassingen en niet voor productiegebruik en wordt niet beschouwd als onderdeel van de “Fundament IT SaaS-Dienst” op grond van deze Overeenkomst, wordt niet ondersteund en er kunnen additionele voorwaarden worden gesteld. Fundament IT kan de bèta-functionaliteit op elk moment en geheel naar eigen beoordeling beëindigen en besluiten deze niet algemeen of slechts gedeeltelijk beschikbaar te stellen. Fundament IT is niet aansprakelijk voor schade of verlies van Klantgegevens voortvloeiend uit of in verband met gebruik van de bèta-functionaliteit(en) door Klant.

Artikel 2.4

Fundament IT behoudt zich alle rechten voor in de Fundament IT SaaS-Dienst en enige bèta-functionaliteit beschikbaar gemaakt zoals nader beschreven in artikel 2.3. Partijen komen overeen dat de intellectuele eigendomsrechten hierin uitsluitend bij Fundament IT (blijven) berusten (c.q. bij een derde-rechthebbende of licentiegever). Fundament IT verleent uitsluitend de in deze Overeenkomst vermelde rechten aan Klant.

Artikel 2.5

Klant verleent Fundament IT en de aan Fundament IT Gelieerde Vennootschappen een licentie voor het hosten, kopiëren, verzenden en weergeven van Klantgegevens voor zover dit noodzakelijk is om de Fundament IT SaaS-Dienst conform deze Overeenkomst te kunnen verlenen. Behoudens de in dit artikel verleende licentie verkrijgt Fundament IT en de aan Fundament IT Gelieerde Vennootschappen van Klant op grond van deze Overeenkomst geen andere rechten in of op Klantgegevens. Klant verleent Fundament IT en de aan haar Gelieerde Vennootschappen een eeuwigdurende, onherroepelijke, kosteloze licentie voor het gebruik en/of opname in de Fundament IT SaaS-Dienst van suggesties, verzoeken om verbetering, aanbevelingen, correcties of andere feedback.

Artikel 2.6
Indien in een Bestelformulier overeengekomen, voorziet Fundament IT Klant van bepaalde separaat te leveren adviesdiensten (“Adviesdiensten”) en/of separaat te leveren opleidingsdiensten (“Opleidingsdiensten”) zoals overeengekomen in het desbetreffende Bestelformulier onder de in Bijlage A van deze Overeenkomst opgenomen vermelde voorwaarden.


3. VERGOEDINGEN EN BETALINGEN.

Artikel 3.1
Klant betaalt Fundament IT de vergoeding(en) zoals overeengekomen in het/de Bestelformulier(en) (de “Vergoedingen”). Tenzij in een Bestelformulier anderszins overeengekomen (i) zijn Vergoedingen gebaseerd op de bestelde Fundament IT SaaS-Dienst en niet op het werkelijke gebruik daarvan en (ii) kunnen betalingsverplichtingen niet worden geannuleerd en worden reeds betaalde Vergoedingen niet gerestitueerd. De Vergoedingen voor de Fundament IT SaaS-Dienst zijn verschuldigd voor telkens 12 maandelijkse perioden vanaf de Eerste Abonnementstermijn en elke verjaardag daarvan (ieder een “12 Maandelijkse Periode”). 


Artikel 3.2
 
In geval van een bestelling voor additionele Named Users, Modules of Apparaten gedurende een Abonnementstermijn, wordt de daarvoor verschuldigde Vergoeding pro rata berekend voor het resterende deel van de dan lopende 12 Maandelijkse Periode en iedere daaropvolgende 12 Maandelijkse Periode en is verschuldigd vanaf het moment van acceptatie van Fundament IT van desbetreffende bestelling. Klant kan één of meer applicatie-eigena(a)ren in de onlineomgeving van Fundament IT (ieder een “Applicatie-Eigenaar”) aanwijzen die namens Klant in de online-omgeving van Fundament IT bestellingen mag plaatsen voor additionele Named Users, Modules,  Apparaten functionaliteit en/of diensten (zoals functionele ondersteuning) onder dezelfde voorwaarden als in deze Overeenkomst overeengekomen. Partijen komen hierbij overeen dat de Applicatie-Eigenaar gerechtigd is Named Users te autoriseren om namens Klant additionele Named Users, Modules Apparaten, functionaliteit en/of diensten te bestellen. Indien Fundament IT een aanvullende bestelling accepteert, wordt een bevestiging van de bestelling naar het opgegeven e-mailadres van de Applicatie-Eigenaar gestuurd of ontvangt Klant ter ondertekening een ingevuld Bestelformulier. Klant is gerechtigd het respectievelijk initieel overeengekomen aantal Named Users, Modules en Apparaten met een maximum van ieder 25% per 12 Maandelijkse Periode gedurende de eerste drie (3) jaren van deze Overeenkomst te verlagen. Nadat Fundament IT een dergelijke verlaging heeft bevestigd wordt de Vergoeding pro rata aangepast.

Artikel 3.3

Fundament IT factureert uitsluitend door middel van een per e-mail aan Klant verzonden digitale factuur (in pdf-formaat) aan het schriftelijk door Klant opgegeven e-mailadres. Klant informeert Fundament IT schriftelijk en voorafgaand over eventuele wijzigingen van dit opgegeven e-mailadres.  Indien het voor interne processen bij Klant strikt noodzakelijk is dat een factuur van Fundament IT refereert naar een ordernummer en/of andere referentie van Klant, draagt Klant zorg voor het tijdig aan Fundament IT communiceren van desbetreffend ordernummer en/of andere referentie bij gebreke waarvan een factuur volledig verschuldigd is per datum factuur.

Facturen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anderszins overeengekomen. Vergoedingen worden berekend in EURO’s en zijn exclusief van overheidswege verschuldigde heffingen en onkosten en kunnen niet worden gerestitueerd, voor een andere termijn worden gebruikt, worden gecrediteerd omdat er weinig of geen gebruik van een dienst is gemaakt, en kunnen niet worden verrekend met vergoedingen of andere in rekening gebrachte en verschuldigde kosten ingevolge een andere overeenkomst met Fundament IT. Over het bedrag dat niet binnen de betalingstermijn van Klant is ontvangen, wordt rente berekend tegen het wettelijke percentage vanaf de factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening. Klant dient daarnaast alle kosten te betalen welke zijn gemaakt voor het innen van achterstallige betalingen, waarbij indien en voor zover wettelijk toegestaan een minimum geldt van 1,5% (of het op dat moment maximaal wettelijk toegestane percentage) per maand over het totale verschuldigde bedrag.

Artikel 3.4
Fundament IT heeft het recht additionele bedragen in overeenstemming met de dan van toepassing geldende standaard prijslijst van Fundament IT bij Klant in rekening te brengen indien de hoeveelheid standaard opslagruimte van 10 Gigabyte per omgeving of overeengekomen additionele opslagruimte wordt overschreden. Fundament IT heeft het recht met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 1 maand de door Klant en Fundament IT overeengekomen tarieven eenmaal per kalenderjaar te wijzigen met een percentage dat gelijk is aan de verhoging van de prijsindex categorie 72 (“diensten in verband met computers”) zoals gepubliceerd door het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) (of een latere of opvolgende index daarvan), mits Fundament IT Klant schriftelijk ten minste één (1) maand vooraf daarvan in kennis stelt.
 

4. KLANTGEGEVENS. 
Artikel 4.1 
Partijen komen overeen dat Klant de rechtmatige eigenaar en/of houder is van alle Klantgegevens en/of overige informatie welke zij invoert in de Fundament IT SaaS-Dienst en/of welke Klant gebruikt in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst.  

Klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit, integriteit, rechtmatigheid, geschiktheid van en het auteursrecht op Klantgegevens. Klant is ervoor verantwoordelijk dat Klantgegevens in het juiste formaat beschikbaar zijn, zoals vermeld in de Documentatie. Klant machtigt Fundament IT om Klantgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Overeenkomst, en garandeert dat dit gebruik geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. Fundament IT en haar licentiegevers passen de in de markt geldende best practices toe op de verwerking van Klantgegevens in het kader van de Fundament IT SaaS-Dienst. Fundament IT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verwijdering, correctie, vernietiging, ontbreken of verlies van of voor inbreuken op Klantgegevens als gevolg van enig handelen van Klant. Fundament IT en haar licentiegevers nemen technische maatregelen ter bescherming van de Fundament IT SaaS-Dienst en kunnen zich van tijd tot tijd toegang verschaffen tot de account van Klant en Klantgegevens, voor zover Fundament IT dit noodzakelijk acht voor de uitvoering van deze Overeenkomst, waaronder het verlenen van support en verrichten van onderhoud, het voeren van een accountadministratie, het genereren van facturen voor het gebruik van de Fundament IT SaaS-Dienst door Klant en het controleren op de naleving door Klant van deze Overeenkomst. Fundament IT implementeert de in de markt gebruikelijke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van onbevoegde toegang tot Klantgegevens. Klant erkent dat er, ondanks dergelijke beveiligingsmaatregelen, op het internet mogelijkheden bestaan voor onbevoegden om dergelijke beveiligingsmaatregelen al dan niet geheel of gedeeltelijk te (doen laten) omzeilen en zich illegaal toegang te (doen laten) verschaffen tot de Fundament IT SaaS-Dienst en/of Klantgegevens. Fundament IT kan en geeft derhalve geen garantie met betrekking tot de privacy, veiligheid, integriteit en/of authenticiteit van de verzonden of opgeslagen gegevens op een aan het internet verbonden systeem en garandeert niet dat dergelijke beveiligingsmaatregelen afdoende of toereikend zijn.


5. VERPLICHTINGEN VAN KLANT. 
Artikel 5.1 
Fundament IT verstrekt Klant de credentials (zoals gebruikersnaam en wachtwoorden) om toegang te kunnen verkrijgen tot de Fundament IT SaaS-Dienst. Toegang tot de Fundament IT SaaS-Dienst via deze credentials wordt beschouwd als toegang tot en gebruik van de Fundament IT SaaS-Dienst door Klant. Klant stelt al het redelijke in het werk om ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van de Fundament IT SaaS-Dienst te voorkomen en licht Fundament IT onverwijld in over ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik. Een account mag uitsluitend door Klant worden gebruikt. Het is Klant niet toegestaan binnen haar account ruimte door te verkopen en of anderszins door te leveren aan derden. Aanwijzingen dat ruimte is doorverkocht of is doorgeleverd kunnen een reden zijn om de toegang tot de Fundament IT SaaS-Dienst te staken. Klant zal Fundament IT steeds tijdig voorzien van alle data en/of informatie welke vereist of nuttig is voor een goede uitvoering van deze Overeenkomst door beide Partijen, inclusief maar niet beperkt tot het verlenen van toegang tot bedrijfsruimte(s) van Klant en/of tot Klantgegevens. Indien Klant ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst eigen personeelsleden inzet zullen deze de vereiste kennis, ervaring, capaciteiten en kwaliteiten bezitten.


Artikel 5.2 

Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Fundament IT SaaS-Dienst en de wijze waarop resultaten worden verkregen via dat gebruik. Klant is verantwoordelijk voor het instrueren van Named Users en het gebruik van de Fundament IT Saas-Dienst door deze Named Users. Klant is verantwoordelijk voor de naleving van deze Overeenkomst door Named Users en voor de gegevensverwerking tussen (a) het back-endsysteem van Klant en de Fundament IT SaaSCloud (indien van toepassing), en (b) de Apparaten en de Fundament IT SaaS-Cloud. 


Artikel 5.3 

Het is Klant niet toegestaan de Fundament IT SaaS-Dienst te gebruiken voor (i) de opslag of verwerking van inbreuk plegend, lasterlijk of anderszins illegaal of onrechtmatig materiaal en/of materiaal waarmee de privacy van derden wordt geschonden, (ii) de opslag of verwerking van kwaadaardige programmacodes waaronder maar niet beperkt tot, cancelbots, back doors, easter eggs, time bombs, trap doors, trojan horses, worms, agents, virussen, bestanden, scripts of andere programma’s bedoeld voor het beschadigen, verstoren, onderscheppen of wederrechtelijk ontnemen van Klantgegevens (“Kwaadaardige Code”), (iii) opzettelijk de integriteit of de uitvoering van de Fundament IT SaaS-Dienst of daarin opgenomen gegevens van derden te verstoren of daaraan afbreuk te doen en Klant zal al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat haar back-endsysteem geen software, data of apparatuur bevat die van negatieve invloed is op de Fundament IT SaaS-Dienst, en/of (iv) het trachten op onbevoegde wijze toegang te verkrijgen tot de Fundament IT SaaS-Dienst of tot daaraan verwante door Fundament IT beheerde systemen of netwerken. Fundament IT is gerechtigd een logboek bij te houden van die informatie die Fundament IT noodzakelijk acht voor de berekening van Vergoedingen en andere verschuldigde kosten.


6. WERKING VAN DE FUNDAMENT IT SAAS-DIENST. 
Artikel 6.1 
Gedurende de Abonnementstermijn levert Fundament IT op basis van een inspanningsverplichting (a) de Fundament IT SaaS-Dienst in overeenstemming met deze (i) Overeenkomst, (ii) het Bestelformulier en (iii) zoals beschreven in de Documentatie, en (b) de Fundament IT SaaS-Dienst zonder Kwaadaardige Codes; met dien verstande dat (i) Klant de Fundament IT SaaS-Dienst heeft geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met door Fundament IT verstrekte instructies; (ii) Klant binnen vijf (5) werkdagen nadat zich een gebrek voordoet Fundament IT daarover schriftelijk informeert; (iii) Klant, indien van toepassing en/of op verzoek van Fundament IT updates, nieuwe versies en nieuwe releases heeft geïnstalleerd die Fundament IT voor de Fundament IT SaaS-Dienst beschikbaar heeft gesteld, en de door Fundament IT aanbevolen updates heeft geïnstalleerd voor softwareproducten van derden die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de werking van de Fundament IT SaaS-Dienst op de gebruikte Apparaten; (iv) Klant de bijbehorende apparatuur, software en omgevingsomstandigheden in overeenstemming houdt met de toepasselijke specificaties en in de markt gebruikelijke standaarden; (v) Klant geen andere apparatuur of software heeft geïntroduceerd die een negatief effect heeft op de Fundament IT SaaS-Dienst; (vi) Klant de ingevolge deze Overeenkomst verschuldigde Vergoedingen heeft betaald en de Overeenkomst in alle opzichten naleeft; (vii) eventuele oudere software waarop de Fundament IT SaaS-Dienst wordt gebruikt duidelijk gedefinieerde interfaces en een correcte integratiecode kent, en (viii) Klant geen wijzigingen heeft aangebracht (of heeft toegestaan anders dan door of met uitdrukkelijke goedkeuring van Fundament IT ) in de door Fundament IT geleverde Fundament IT SaaS-Dienst.


Artikel 6.2 

Met betrekking tot persoonsgegevens die in desbetreffende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, grensoverschrijdende overbrenging van gegevens en privacy van gegevens in het Gebied als persoonsgegevens worden aangemerkt, (gezamenlijk “Privacywetgeving”) (i) treedt Klant op als eigenaar en/of verantwoordelijke met betrekking tot die gegevens, en (ii) treedt Fundament IT op als houder en/of verwerker met betrekking tot die gegevens en zal Fundament IT uitsluitend die persoonsgegevens verwerken waarvoor Klant schriftelijk opdracht heeft gegeven, zulks overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst. Geen enkele bepaling in deze Overeenkomst vormt in enig opzicht een beperking of begrenzing van de rechten of verplichtingen van Klant als eigenaar en/of verantwoordelijke van de persoonsgegevens of wordt als een overdracht van die rechten en verplichtingen aan Fundament IT beschouwd; evenmin bevat de Overeenkomst in enig opzicht een beperking of begrenzing van de rechten of verplichtingen van Fundament IT als gegevensverwerker of van haar verplichtingen te voldoen aan de instructies van Klant wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. Voor de toepassing van de desbetreffende Privacywetgeving vormt deze Overeenkomst de schriftelijke overeenstemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Fundament IT.


Artikel 6.3 

Klant en Fundament IT vervullen als eigenaar en/of verantwoordelijke respectievelijk houder en/of verwerker van persoonsgegevens hun verplichtingen ingevolge de van toepassing zijnde Privacywetgeving. Klant en Fundament IT verzorgen of verkrijgen gedurende de Abonnementstermijn de benodigde registraties ingevolge de toepasselijke Privacywetgeving met betrekking tot de diensten of andere activiteiten die zij in verband met deze Overeenkomst van plan zijn te ondernemen. Fundament IT zal gedurende de Abonnementstermijn, als onderdeel van de diensten, voldoen aan de schriftelijke instructies van Klant met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en zal bij de verwerking van persoonsgegevens die activiteiten en werkzaamheden op zich nemen en die beveiligings- en geheimhoudingsmaatregelen treffen om een in de markt geldend beschermingsniveau te handhaven (gezamenlijk: de “Acties”)


Artikel 6.4 

De vereisten van Klant of Fundament IT met betrekking tot eventuele wijzigingen van de schriftelijke verwerkingsinstructies of Acties zijn onder voorbehoud van de tussen Partijen overeengekomen procedures voor change management. Indien een wijziging noodzakelijk is als gevolg van een aanpassing in de Privacywetgeving en nodig is om te blijven voldoen aan die Privacywetgeving, heeft Klant het recht om de invoering van de verzochte wijziging te verlangen, ook al worden de procedures voor change management niet volledig gevolgd. Klant zal in een dergelijk geval de door Fundament IT redelijkerwijs in rekening gebrachte kosten vergoeden. 


7. ABONNEMENTSTERMIJN EN BEËINDIGING. 
Artikel 7.1 
Tenzij anderszins overeengekomen in het initiële Bestelformulier vangt de Overeenkomst aan op de Ingangsdatum en geldt deze voor de initiële duur van drie (3) jaar, tenzij de Overeenkomst eerder wordt beëindigd in overeenstemming met het bepaalde in deze Overeenkomst (de “Eerste Abonnementstermijn”); daarna wordt de looptijd van deze Overeenkomst automatisch verlengd met telkens achtereenvolgende termijnen van twaalf (12) maanden (elk een “Verlenging van de Abonnementstermijn”), tenzij een Partij de andere Partij ten minste negentig (90) dagen voor het verstrijken van de Eerste Abonnementstermijn of van een Verlenging van de Abonnementstermijn schriftelijk mededeling doet van haar voornemen deze Overeenkomst te beëindigen, in welk geval deze Overeenkomst zal worden beëindigd na het verstrijken van de lopende Eerste Abonnementstermijn of Verlenging van de Abonnementstermijn (gezamenlijk: de “Abonnementstermijn”).


Artikel 7.2 

Niet-nakoming en Faillissement. Elk der Partijen kan deze Overeenkomst beëindigen door middel van schriftelijke opzegging (a) onmiddellijk na een wezenlijke tekortkoming in de nakoming door de andere Partij, indien er sprake is van een onherstelbare tekortkoming in de nakoming, of (b) indien de andere Partij niet binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving een toerekenbare tekortkoming ongedaan maakt. Fundament IT heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien één van de volgende omstandigheden met betrekking tot Klant zich voordoet: (a) vrijwillig (verzoek tot) faillissementsverklaring, (b) onvrijwillig (verzoek tot) faillissementsverklaring welke niet binnen zestig (60) is ingetrokken, (c) benoeming van een bewindvoerder of curator in het faillissement over (een deel van) het vermogen van Klant, (d) benoeming van een beheerder ten aanzien van de Klant of (e) een overdracht ten behoeve van schuldeisers.


Artikel 7.3 

Wanbetaling Klant. Fundament IT heeft het recht de toegang tot de Fundament IT SaaS-Dienst, of indien van toepassing, de verlening van Adviesdiensten en/of Opleidingsdiensten met voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Klant op te schorten indien: (a) betaling meer dan vijf (5) dagen na de vervaldatum achterwege blijft en indien na het verstrijken van voornoemde vijf (5) dagen betaling binnen een termijn van vijftien (15) dagen na schriftelijke kennisgeving nog niet volledig is voldaan, of (b) Klant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige bepaling van deze Overeenkomst en indien deze tekortkoming niet binnen vijftien (15) dagen na schriftelijke kennisgeving ongedaan wordt gemaakt. De opschorting kan voortduren totdat volledige betaling door Fundament IT is ontvangen dan wel de tekortkoming ongedaan is gemaakt.

Artikel 7.4 
Gevolgen van Beëindiging. Fundament IT is niet aansprakelijk jegens Klant of derden voor enig gevolg van de beëindiging van deze Overeenkomst of opschorting van het recht op toegang van Klant tot en/of het gebruik van de Fundament IT SaaS-Dienst in overeenstemming met het bepaalde hierover in deze Overeenkomst. Indien deze Overeenkomst, met of zonder opgave van de reden wordt beëindigd, blijft Klant verplicht tot betaling van de Vergoedingen die voorafgaand aan de beëindiging opeisbaar verschuldigd waren. Op het moment van beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal Klant zich onthouden van elk gebruik van de Fundament IT SaaS-Dienst en alle Documentatie die Fundament IT aan Klant heeft verstrekt ingevolge deze Overeenkomst. Rechten en verplichtingen van Partijen die naar hun aard na beëindiging van deze Overeenkomst voortduren, blijven van kracht tussen Partijen. 
Op verzoek van Klant verstrekt Fundament IT binnen een termijn van twee (2) maanden na beëindiging van de Overeenkomst een kopie van de Klantgegevens in een bestandsformaat bepaald door Fundament IT. Bij het uitblijven van een dergelijk verzoek binnen voornoemde termijn, heeft Fundament IT het recht de Klantgegevens te vernietigen.

 
8. VERTROUWELIJKHEID. 
Artikel 8.1 
Partijen komen overeen dat zakelijke, technische, financiële en overige gegevens die zij van de ander verkrijgt eigendom zijn van de verstrekkende Partij (“Vertrouwelijke Gegevens” van de verstrekkende Partij). Behoudens uitdrukkelijk en eenduidig in deze Overeenkomst toegestaan, houdt de ontvangende Partij de Vertrouwelijke Gegevens van de verstrekkende Partij  vertrouwelijk en maakt zij daarvan geen gebruik; tevens garandeert de Ontvangende Partij dat haar werknemers die kennis nemen van de Vertrouwelijke gegevens met de Ontvangende Partij in een arbeidsovereenkomst of een ander hiertoe strekkend juridisch document een geheimhoudingsverplichting heeft bedongen die minimaal even stringent is als dit artikel. Indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van deze Overeenkomst zijn Partijen gerechtigd Vertrouwelijke Gegevens van de ander bekend te maken aan Gelieerde Vennootschappen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst of op verzoek van de verstrekkende Partij geeft de ontvangende Partij de Vertrouwelijke Gegevens van die verstrekkende Partij terug aan de verstrekkende Partij, of vernietigt zij (met een schriftelijke verklaring van die vernietiging) de Vertrouwelijke Gegevens van die verstrekkende Partij, alsmede de stukken en gegevensdragers die dergelijke Vertrouwelijke Gegevens bevatten en kopieën daarvan. De ontvangende Partij gaat op grond van dit artikel geen verplichtingen aan met betrekking tot gegevens waarvan de ontvangende Partij kan aantonen dat deze gegevens: (a) openbaar en zonder beperking toegankelijk zijn geworden buiten de schuld van de ontvangende Partij, haar werknemers of vertegenwoordigers; of (b) zonder beperking zijn ontvangen van een derde die deze gegevens rechtmatig in haar bezit had en bevoegd en bij machte is die gegevens openbaar te maken; of (c) rechtmatig en zonder beperkingen in het bezit waren van de ontvangende Partij, voordat de gegevens door de andere Partij openbaar werden gemaakt; of (d) onafhankelijk zijn ontwikkeld door werknemers of adviseurs van de ontvangende Partij zonder toegang tot de Vertrouwelijke Gegevens; of (e) waarvoor een plicht tot openbaarmaking bestaat op grond van een wet of een rechterlijke uitspraak. Klant verleent Fundament IT en de aan haar Gelieerde Vennootschappen het recht om het logo, de naam en referentie aan Klant te gebruiken in marketingmateriaal, waaronder websites en social media accounts van Fundament IT.


9. GARANTIE. 

Artikel 9.1 
Fundament IT garandeert dat de Fundament IT SaaS-Dienst gedurende de Abonnementstermijn zoals beschreven in en onder voorwaarden van artikel 6.1 actief zal zijn. Behoudens hiervoor bepaald in dit artikel komen Partijen hierbij overeen dat elke andere garantie, van welke aard dan ook, is uitgesloten.


10. VRIJWARING. 

Artikel 10.1 
Onder voorbehoud van nakoming door Klant van haar verplichtingen voortkomende uit deze Overeenkomst, zal Fundament IT naar eigen beoordeling en voor eigen rekening verweer voeren tegen of een schikking inzake vorderingen of procedures tegen Klant treffen die voortvloeien uit of verband houden met een aantijging dat de Fundament IT SaaS-Cloud inbreuk maakt op een auteursrecht van een derde in Nederland. Fundament IT vrijwaart Klant tegen en stelt Klant schadeloos voor de door een bevoegd gerecht in hoogste instantie opgelegde schadevergoeding dan wel redelijke (advocaat)kosten die uiteindelijk door voornoemd gerecht is toegewezen of het bedrag van de schikking daarvan; met dien verstande dat (a) Fundament IT het recht heeft om – dat onderdeel van – de Fundament IT SaaS-Cloud, waartegen voornoemde aantijging is uitgebracht, te vervangen of dusdanig aan te passen dat de grond voor voornoemde aantijging komt te vervallen en Klant de verplichting heeft desbetreffende aanpassing en/of wijziging te gebruiken, (b) Fundament IT onverwijld schriftelijk in kennis is gesteld van een dergelijke aantijging, vordering en/of procedure, (c) uitsluitend Fundament IT de leiding heeft over het verweer aangaande voornoemde aantijging, vordering en/of procedure en de schikking daarvan, en (c) Klant Fundament IT op haar verzoek voorziet van alle relevante informatie die Klant tot haar beschikking heeft, alsmede in redelijkheid haar medewerking verleent aan dat verweer. Partijen komen overeen dat het voorgaande de enige verplichting van Fundament IT en het enige rechtsmiddel van Klant vormt in geval van een eventuele vermeende inbreuk door de Fundament IT SaaS-Dienst op intellectuele eigendomsrechten van derden. Fundament IT heeft op grond van dit lid geen verplichting indien en voor zover die vordering of procedure voortvloeit uit: (i) de naleving door Fundament IT van de specificaties van Klant, (ii) wijzigingen in de Fundament IT SaaS-Dienst anders dan door Fundament IT zelf, (iii) de combinatie van de Fundament IT SaaS-Dienst met niet door Fundament IT geleverde software of diensten, (iv) de voortzetting door Klant van het gebruik van de Fundament IT SaaS-Dienst na bericht te hebben ontvangen over een vermeende inbreuk plegende activiteit of na geïnformeerd te zijn over aanpassingen die de vermeende inbreuk zouden hebben voorkomen, of na ontvangst van dergelijke aanpassingen, (v) gebruik door Klant van de Fundament IT SaaS-Dienst dat niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst, of (vi) handelen of nalaten van Klant.


Artikel 10.2 
Behoudens voor zover Fundament IT Klant vrijwaart op grond van artikel 10.1, zal Klant Fundament IT en de aan haar Gelieerde Vennootschappen vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor elke aansprakelijkheid van Fundament IT jegens derden voortvloeiend uit een omstandigheid of gebeurtenis die kan worden toegeschreven aan (a) gebruik van de Fundament IT SaaS-Dienst of Klantgegevens door Klant of derden die gebruik maakt/maken van de Fundament IT SaaS-Dienst en/of daaraan ontleende informatie als gevolg van deze Overeenkomst aan Klant verleende rechten, of (b) een tekortkoming in de nakoming en/of een schending door Klant van een van de bepalingen van deze Overeenkomst. 

11. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING. 
Artikel 11.1 
Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Overeenkomst en voor zover wettelijk toegestaan is de aansprakelijkheid van Partijen jegens elkaar beperkt tot directe schade, waarbij derhalve de aansprakelijkheid voor alle andere schade, zoals, op grond van onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming, waaronder (i) winstderving, (ii)  verlies van spaargelden, (iii) verlies van goodwill, (iv) schade veroorzaakt door onderbrekingen in de bedrijfsuitoefening en/of (v) het verlies of de beschadiging van gegevens of ieder andere incidentele of gevolgschade wordt uitgesloten, ook indien een Partij is gewezen op de mogelijkheid van die schade. Voor zover wettelijk toegestaan beloopt de totale aansprakelijkheid van en vrijwaring door Fundament IT voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst (inclusief aansprakelijkheden op grondslag(en) anders dan deze Overeenkomst) nimmer meer dan een bedrag gelijk aan de aan Fundament IT betaalde Vergoedingen in de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de desbetreffende kwestie. Partijen komen hierbij overeen dat Fundament IT niet verantwoordelijk is en geen aansprakelijkheid aanvaardt voor hardware, software of andere producten of diensten die door anderen dan Fundament IT zijn geleverd of verleend.


Artikel 11.2
Fundament IT is enkel aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien zij daarvoor onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke is gesteld door Klant en haar een redelijke termijn is gegund om de tekortkoming ongedaan te maken, en 
Fundament IT na die termijn nog steeds niet aan haar verplichtingen heeft voldaan. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming in de nakoming, zodat Fundament IT daarop adequaat kan reageren. Vorderingen tot schadevergoeding tegen Fundament IT vervallen na verloop van zes (6) maanden nadat de gebeurtenis die veronderstelt werd aanleiding te hebben gegeven tot de vordering zich voordeed.


12. ALGEMENE BEPALINGEN. 
Artikel 12.1 
Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en komt in de plaats van voorafgaande mondelinge of schriftelijke berichten, toezeggingen en/of afspraken van Partijen dienaangaande en is van toepassing in de rechtsrelatie tussen Klant en Fundament IT en prevaleert boven andere voorwaarden van eventuele offertes, bevestigingen of communicatie tussen Partijen die daarop een tegenstrijdig zijn dan wel een aanvulling vormen. Tenzij Partijen schriftelijk anderszins overeenkomen gaat Klant er reeds nu voor alsdan mee akkoord dat bestaande en toekomstige bestellingen betreffende de Fundament IT SaaS-Dienst, Adviesdiensten en/of Opleidingsdiensten welke via andere middelen worden geplaatst dan een Bestelformulier eveneens onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, zelfs indien een dergelijke orderformulier verwijst naar voorwaarden van Klant, en zelfs indien Fundament IT de via een dergelijk ander orderformulier bestelde producten daadwerkelijk levert. In alle gevallen stemmen de Partijen ermee in dat de inkoopvoorwaarden van klant niet van toepassing zijn op huidige en toekomstige bestellingen en leveringen. Deze Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd in de vorm van een door de bevoegde vertegenwoordigers van Partijen ondertekend document. De rechten en verplichtingen van Partijen ingevolge deze Overeenkomst kunnen niet (in)direct worden overgedragen of gecedeerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Behoudens voor zover hierin uitdrukkelijk anderszins bepaald, komt het bepaalde in deze Overeenkomst eveneens ten goede aan en is bindend voor de rechtsopvolgers, cessionarissen, erfgenamen, executeurs en bewindvoerders van Partijen bij deze Overeenkomst. Fundament IT behoudt zich hierbij het recht voor de Fundament IT SaaS-Dienst en daarmee verband houdende overeengekomen voorwaarden uitsluitend omwille van technische redenen te wijzigen of daarvan af te wijken, op voorwaarde dat de Fundament IT SaaS-Dienst zal blijven voldoen aan het overeengekomen serviceniveau.


Artikel 12.2
Deelbaarheid. Indien een bepaling in deze Overeenkomst als ongeldig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en blijven deze bepalingen volledig van kracht als ware de desbetreffende ongeldige bepaling nooit opgenomen in deze Overeenkomst. Partijen komen overeen dat een dergelijke bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling welke zo dicht mogelijk de strekking van de vervangen bepaling benadert.


Artikel 12.3
Toepasselijk Recht. Op deze Overeenkomst, de uitleg ervan en een geschil erover  
(inclusief geschillen omtrent aangelegenheden met een grondslag anders dan deze Overeenkomst), is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, zonder toepassing van de regels van het conflictenrecht. De bevoegde rechter te Arnhem, Nederland, is te allen tijde bij uitsluiting bevoegd tot het horen van en beslissen over geschillen tussen Fundament IT en Klant, met dien verstande dat Fundament IT bevoegd blijft gerechtelijke procedures tegen Klant in te stellen voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn geweest over geschillen tussen Klant en Fundament IT te beslissen. Partijen komen overeen dat het Weens Koopverdrag niet op deze Overeenkomst van toepassing is..


Artikel 12.4
Kennisgevingen. Kennisgevingen ingevolge deze Overeenkomst dienen schriftelijk te worden gedaan en door of namens een postbezorgingsbedrijf aangetekend te worden afgeleverd aan het adres zoals in het Bestelformulier aangegeven, of op een schriftelijk door de ene aan de andere Partij opgegeven adres
.


Artikel 12.5

Overmacht. Geen der Partijen is aansprakelijk voor vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst als gevolg van natuurrampen, oorlog, oproer, stakingen,
brand, overstromingen, aardbevingen, door overheden opgelegde beperkingen, interruptie(s) en/of fouten welke het functioneren van het internet beïnvloeden, of oorzaken die redelijkerwijs buiten de macht van Partijen liggen, gezamenlijk: “Overmacht”. Tot Overmacht wordt ook gerekend overmacht aan de zijde van leveranciers van Fundament IT, toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen door leveranciers, alsmede gebrekkige goederen, diensten of software van derden die Fundament IT gebruikt of door Klant verplicht is te gebruiken in de uitvoering van deze Overeenkomst.


Artikel 12.6
Onafhankelijke Contractpartij. Deze Overeenkomst komt tot stand tussen Fundament IT en Klant. Er zijn geen derden-begunstigden. In verband met deze Overeenkomst is iedere Partij een onafhankelijke contractpartij en heeft als zodanig geen bevoegdheid de andere Partij te binden of tot iets te verplichten. Niets in deze Overeenkomst wordt beschouwd of uitgelegd als een samenwerkingsverband, maatschap of agentschap tussen Partijen, met welk doel dan ook
.


Artikel 12.7
Onderaannemers. Fundament IT behoudt zich het recht voor gebruik te maken van derden  
(bijvoorbeeld onderaannemers) voor het leveren van (onderdelen van de) Fundament IT SaaS-Dienst, software of het verlenen van diensten die ingevolge deze Overeenkomst worden geleverd dan wel verleend, en Klant stemt hierbij in met een dergelijk gebruik en, voor zover van toepassing, met eventuele (aanvullende) voorwaarden die door bedoelde derden worden opgelegd.


Artikel 12.8
Aan Fundament IT Gelieerde Vennootschappen. Fundament IT en Klant komen overeen dat de Fundament IT SaaS-Dienst, dan wel bepaalde software en/of diensten op Bestelformulieren ook aan Klant kunnen worden geleverd door een aan Fundament IT Gelieerde Vennootschap. Alsdan ondertekenen de toepasselijke aan Fundament IT Gelieerde Vennootschap en Klant gezamenlijk een Bestelformulier. Desbetreffend Bestelformulier resulteert in een separate overeenkomst tussen Klant en desbetreffende aan Fundament IT Gelieerde Vennootschap. De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn op dat Bestelformulier van toepassing, met dien verstande dat de verwijzing in deze Overeenkomst naar “Fundament IT” alsdan gelezen wordt als een verwijzing naar de toepasselijke aan Fundament IT Gelieerde Vennootschap, tenzij de context in de Overeenkomst en/of het Bestelformulier uitdrukkelijk anderszins aangeeft. Indien het bepaalde in een Bestelformulier strijdig is met het bepaalde in deze Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in het Bestelformulier, tenzij het bepaalde in de Overeenkomst uitdrukkelijk anderszins aangeeft.

 
BIJLAGE A: BESCHIKBAARHEID VAN DE FUNDAMENT IT SAAS-DIENST SUPPORT, ADVIESDIENSTEN EN OPLEIDINGSDIENSTEN

1. DEFINITIES. 
“Uitgesloten Gebeurtenissen” : Geplande Onderhoudstijden en gebeurtenissen als gevolg van(i) factoren waarvan de oorza(a)k(en) gelegen zijn buiten Fundament IT’s invloedssfeer, inclusieweigering(en) van services of vergelijkbare aanvallen, mail spam, DNS resolutie issues,verlopen van Domein Naam Registratie(s), beschikbaarheid van het internet, SYN aanvallen,en alle andere gevallen van Overmacht, internet connectie issues na het demarcation point van de Fundament IT SaaS-Services, (ii) welke zijn veroorzaakt door handelingen van Klant of derden, (iii) welke zijn veroorzaakt door apparatuur, software en/of andere technologie van Klant of derden (anders dan apparatuur binnen de span of control van Fundament IT) en/of (iv)voortvloeiende omstandigheden naar aanleiding van opschorting of beëindiging door Fundament IT (op basis van deze Overeenkomst) van de toegang van Klant tot de Fundament IT SaaS-Services.

“Maatwerk software”: Software die geen deel uit maakt van de standaardsoftwaremodules die behoren tot de in de productenlijst van Fundament IT opgenomen software als onderdeel van de Fundament IT SaaS-Dienst en die speciaal voor Klant door of in opdracht van Fundament IT of haar licentiegever(s) is of wordt ontwikkeld en als zodanig in de met een Klant gesloten overeenkomst wordt aangemerkt. .

“Geplande Onderhoudstijden”: onderhoudstijden berekend in minuten in elke 12 Maandelijkse Periode die Fundament IT minstens twaalf (12) uur van tevoren heeft aangekondigd. Waar mogelijk voert Fundament IT gepland onderhoud uit tussen vrijdag 18:00 uur en maandag 3:00 uur plaatselijke tijd van desbetreffend Datacenter; alleen de eerste vier (4) keren gepland onderhoud per maand worden beschouwd als Geplande Onderhoudstijden.

“Beschikbaarheid van Diensten”: de beschikbaarheid van de Fundament IT SaaS-Cloud in productie omgeving ten behoeve van het gebruik van Fundament IT SaaS-Dienst door Klant. Storingen die geen invloed hebben op niet-essentiële of niet door Klant gebruikte functies, zulks naar beoordeling van Fundament IT, worden niet meegerekend. De Beschikbaarheid van Diensten wordt als volgt per 12 Maandelijkse Periode berekend: (Totaal Aantal Minuten – Geplande Onderhoudstijden –Uitgesloten Gebeurtenissen – Niet beschikbaarheid in minuten) / (Totaal Aantal Minuten – Uitgesloten Gebeurtenissen) x 100.


“Totaal Aantal Minuten”: het totale aantal minuten van de desbetreffende 12 Maandelijkse Periode
.
 
2. BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN.
De Beschikbaarheid van Diensten die worden geleverd door Fundament IT als onderdeel van de Fundament IT Saas-Dienst, is als volgt:
Artikel 2.1
Beschikbaarheid van Diensten. Onder voorbehoud van nakoming door Klant van haar verplichtingen voortkomende uit artikel 6.1, betracht Fundament IT commercieel redelijke inspanningen om Klant een gemiddelde Beschikbaarheid van Diensten van 99,5% per 12 Maandelijkse Periode te bieden.


3. SUPPORT.
Het volgende geldt voor de support die door Fundament IT worden geleverd als onderdeel van de Fundament IT SaaS-Dienst:
Artikel 3.1
Gedurende de Abonnementstermijn kan de tussen Klant en de Fundament IT overeengekomen applicatiebeheerder van Klant (“de Applicatiebeheerder”) toegang krijgen tot technische support zoals beschreven in dit artikel en alle Named Users hebben toegang tot de interactieve online support omgeving van Fundament IT. De Applicatiebeheerder kan een verzoek met betrekking tot de Fundament IT SaaS-Services in Productie Omgeving, vergezeld van een duidelijke omschrijving van de symptomen en onder vermelding van een verzoeknummer en de urgentie (gezamenlijk “Incident”)) bij de Support Desk van Fundament IT (“Support Desk”) indienen. Dit kan a) telefonisch (+31) (0)24 669 00 28), b) per e-mail (info@fundament.it), of c) via de website van Fundament IT (www.fundament.it). De Support Desk is beschikbaar op werkdagen (met uitzondering van Nederlandse officiële feestdagen) van 08:00 tot 18:00 GMT. Uitsluitend Applicatiebeheerders over wie Klant en Fundament IT overeenstemming hebben bereikt kunnen een Incident bij de Support Desk melden. Applicatiebeheerders dienen te beschikken over voldoende kennis van de Fundament IT SaaS-Dienst. Fundament IT zal support leveren op een Incident volgens de responstijden zoals uiteengezet in deze bijlage. Er worden vier soorten Incidenten en bijbehorende Supportdiensten onderscheiden:

“Gebruikersvragen”: de Support Desk geeft antwoord op vragen over het gebruik van de Fundament IT SaaS-Dienst, mits de Applicatiebeheerder de noodzakelijke opleiding voor deskundig gebruik van de Fundament IT SaaS-Dienst heeft gevolgd. Gebruikersvragen worden gekwalificeerd als Incidenten met urgentieniveau “Ondergeschikt” (zie onderstaande tabel).
“Wijzigingsverzoeken”: een verzoek om wijziging of uitbreiding van de standaardfunctionaliteit van de Fundament IT SaaS-Dienst wordt door de Support Desk genoteerd en opgenomen in Fundament IT’s change management procedure. Deze procedure omvat de acceptatie, prioritering en verwerking van het verzochte. De Applicatiebeheerder ontvangt een Incidentnummer en een indicatie wanneer de feedback kan worden verwacht. Wijzigingsverzoeken worden gekwalificeerd als Incidenten met urgentieniveau “Ondergeschikt” (zie onderstaande tabel).
“Verlies van functionaliteit”: indien de Applicatiebeheerder een verlies van functionaliteit rapporteert, zal de Support Desk aan het Incident één van de drie urgentieniveaus toekennen en de bijbehorende acties ondernemen, zoals beschreven in onderstaande tabel.
“Beveiligingsincident”: indien de Applicatiebeheerder een beveiligingsrisico rapporteert dat verondersteld wordt door de Fundament IT SaaS-Dienst veroorzaakt te zijn, zal de Support Desk één van de drie urgentieniveaus aan de Gebeurtenis toekennen en de bijbehorende acties ondernemen, zoals beschreven in onderstaande tabel.


URGENTIENIVEAUS VOOR INCIDENTEN EN DIENSTENVENSTERS
URGENTIE
OPMERKING
VOLDOET AAN ONDERSTAANDE CRITERIA:
RESPONSTIJD
STILSTAND
Het hoogste urgentieniveau; wordt slechts toegekend in zeer uitzonderlijke omstandigheden; moet telefonisch worden gemeld. 1. Het werk wordt in ernstige mate verstoord en verschillende werkstations liggen stil. 

2. Er is sprake van verlies van functies waardoor Klant niet in staat is belangrijke zakelijke verplichtingen op korte termijn na te komen. 


3. De Support Desk is niet in staat een (gedeeltelijke) alternatieve oplossing aan te dragen om het probleem binnen een (1) werkdag geheel of gedeeltelijk te omzeilen
zestig (60) minuten
DRINGEND

1. Het werk wordt verstoord op een niveau dat ongemakken veroorzaakt met een aantal maar niet alle computers

2. Er is sprake van gedeeltelijk verlies van functies, maar Klant is nog wel in staat zijn eigen zakelijke verplichtingen op belangrijke terreinen na te komen en/of Support Desk kan een (gedeeltelijke) alternatieve oplossing aandragen om het probleem binnen drie (3) werkdagen geheel of gedeeltelijk te omzeilen
acht (8) uur
ONDERGESCHIKT
Alle incidenten die niet tot de categorieën Stilstand of Dringend behoren
twee (2) werkdagen
Artikel 3.2
Bij een van de volgende situaties zal Fundament IT commercieel redelijke inspanningen betrachten om support te bieden, zonder hiertoe echter verplicht te zijn: (i) een fout is veroorzaakt door hardwareproblemen met het back-end systeem van Klant, hardware- of softwareproblemen met de Apparatuur (uitgezonderd softwareproblemen met de klantapplicatie van Fundament IT, mits deze problemen niet worden veroorzaakt door veranderingen die Klant in de code ervan heeft aangebracht), of veranderingen die Klant heeft aangebracht in de softwarecode van de connector voor de Fundament IT SaaS-Dienst, dan wel het gevolg zijn van communicatieproblemen die voortvloeien uit de firewall van Klant en/of beperkingen met betrekking tot de Apparatuur; (ii) een fout die het gevolg is van een handeling door een gebruiker, fouten in Klantgegevens, niet door Fundament IT geleverde software, of gebruik dat niet in overeenstemming met de Documentatie is; (iii) een fout wordt hersteld door een upgrade, een nieuwe versie of release van de connector applicatie voor de Fundament IT SaaS-Dienst of klantapplicatie van Fundament IT die Klant niet heeft geïmplementeerd, mits Fundament IT Klant heeft bericht dat deze upgrade, versie of release een fout heeft hersteld; (iv) een fout is veroorzaakt door gebreken in de service en onder beheer van de draadloze serviceprovider en/of een andere aanbieder van datatransmissie (a) tussen het back-end systeem van Klant en de Fundament IT SaaS-Cloud, en/of (b) de Fundament IT SaaS-Cloud en een Apparaat; en/of (v) een fout is veroorzaakt door problemen die hun oorsprong hebben in algemeen beschikbare serverhardware of de besturingssystemen, hetgeen beschreven onder (v) kwalificeert als Overmacht.


4. ADVIESDIENSTEN.
Adviesdiensten worden niet geleverd als standaard onderdeel van de Fundament IT SaaS-Dienst. Indien Adviesdiensten uitdrukkelijk zijn overeengekomen in een Bestelformulier, dan geldt het volgende:
Artikel 4.1
Klant zal een contactpersoon aanwijzen die bevoegd is hem te vertegenwoordigen in alle zaken die verband houden met de Adviesdiensten (“Adviesvertegenwoordiger”), waarbij Fundament IT het recht heeft om te vertrouwen op al hetgeen deze Adviesvertegenwoordiger schriftelijk of mondeling met betrekking tot de Adviesdiensten verklaart dan wel mededeelt. Om Fundament IT in staat te stellen om de Adviesdiensten te verlenen, biedt Klant waar nodig die technische bijstand die Fundament IT in redelijkheid noodzakelijk acht om de Adviesdiensten te verlenen. Deze bijstand kan onder andere bestaan uit toegang tot technici, hardware en/of gespecialiseerde testapparatuur. Fundament IT verleent de Adviesdiensten op een vakbekwame wijze en, waar van toepassing, in overeenstemming met de afspraken en procedures zoals schriftelijk met Klant overeengekomen. Adviesdiensten worden geleverd op basis van een inspanningsverplichting. Afspraken over een te behalen dienstverleningsniveau dienen steeds uitdrukkelijk schriftelijk te worden vastgelegd. Partijen erkennen dat data voor voltooiing zoals gespecificeerd in een ondertekend Bestelformulier geschatte data zijn en dat deze data aldus streefdata zijn. Fundament IT stelt Klant op de hoogte van haar besluit om een streefdatum of streefdata voor levering te wijzigen. Indien een fout wordt gemaakt als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie van Klant, is Fundament IT niet aansprakelijk voor enig gevolg daarvan. Indien is overeengekomen dat de Adviesdiensten in fases worden geleverd, al dan niet met bepaalde af te leveren Maatwerksoftware, is Fundament IT gerechtigd tot uitstel van de aanvang van de Adviesdiensten die deel uitmaken van een fase, totdat Klant de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij de verlening van de Adviesdiensten is Fundament IT enkel verplicht om instructies van Klant op te volgen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Instructies die de essentie of de reikwijdte van de overeengekomen Adviesdiensten veranderen of aanvullen (“Veranderingsverzoeken”) hoeft Fundament IT niet op te volgen, tenzij overeenkomstig artikel 4.4 met betrekking tot dergelijke Veranderingsverzoeken afzonderlijk en vooraf een vergoeding overeen is gekomen. Indien Fundament IT schriftelijk heeft bevestigd dat bepaalde Adviesdiensten worden verleend door een specifiek persoon, dan is Fundament IT gerechtigd na kennisgeving aan Klant deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met gelijkwaardige kwalificaties. Fundament IT’s aansprakelijkheid voor Adviesdiensten is beperkt zoals beschreven in artikel 11 van de Overeenkomst. Maatwerksoftware, de procedure(s), methode(n) en techniek(en) van Fundament IT en/of de inhoud van de Adviesdiensten en rapporten van Fundament IT zijn vertrouwelijk en in overeenstemming met artikel 8 van de Overeenkomst berusten de intellectueel eigendomsrechten hierop bij 
Fundament IT . Klant verkrijgt op voorgenoemde rechten een beperkt gebruiksrecht voor uitsluitend intern gebruik.  Fundament IT  verleent op Maatwerksoftware maintenance en support zoals beschreven in de Documentatie tegen nader overeen te komen tarieven en eventueel aanvullende voorwaarden.

Artikel 4.2
Vergoedingen voor Adviesdiensten worden in rekening gebracht zoals overeengekomen in het Bestelformulier op basis van (i) tijd en materiaal (feitelijke dagen in rekening gebracht tegen afgesproken dagvergoedingen, plus extra (on)kosten) of (ii) een vaste vergoeding. Facturen voor Adviesdiensten worden eens per maand verstuurd, voor zover van toepassing, en de toepasselijke Vergoedingen dienen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Vergoedingen voor Adviesdiensten op locatie worden per dag in rekening gebracht (een werkdag omvat 8 uur, met een minimum van een halve dag op basis van de aanname dat het werk wordt gedaan binnen normale werktijden (werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur). De volgende vergoedingen zijn van toepassing op overwerk door Fundament: (i) van 17.30 tot 0.00 uur: 150% van de uurvergoeding; (ii) van 0.00 tot 06.00 uur: 200% van de uurvergoeding; (iii) van 06.00 tot 08.30 uur: 150% van de uurvergoeding; (iv) zaterdag: 150% van de uurvergoeding; en zondag en officiële feestdagen: 200% van de uurvergoeding. Vergoedingen voor maintance en support op Maatwerksoftware zullen in rekening worden gebracht zoals overeengekomen in het desbetreffend Bestelformulier gebaseerd op 20% van de totale kosten van de Adviesdiensten gerelateerd aan desbetreffende Maatwerksoftware en zijn verschuldigd voor desbetreffende deel (pro-rata) of geheel van de 12 Maandelijkse Periode en continueren gedurende de daaropvolgende 12 Maandelijkse Perioden zolang de Overeenkomst voortduurt.

Artikel 4.3

Vergoeding voor de extra beschikbaarheid van Fundament IT-werknemers, bijvoorbeeld voor stand-by -diensten, wordt afzonderlijk overeengekomen. 50% van de reistijd wordt in rekening gebracht op basis van het adviestarief. Reis- en verblijfskosten vallen buiten de adviestarieven en worden gefactureerd tegen kostprijs. Indien een afspraak voor Adviesdiensten door Klant wordt uitgesteld of geannuleerd, is Fundament IT gerechtigd Klant de volgende kosten in verband daarmee in rekening te brengen: (i) wijziging of annulering tot drie weken vóór de aanvangsdatum: geen kosten; (ii) wijziging of annulering tot twee weken vóór de aanvangsdatum: 50% van het factuurbedrag; (iii) wijziging of annulering tot één week vóór de aanvangsdatum: 75% van het factuurbedrag; wijziging of annulering binnen één week vóór de aanvangsdatum: 100% van het factuurbedrag.

Artikel 4.4
Indien Fundament IT op verzoek van of met voorafgaande toestemming van Klant werkzaamheden heeft uitgevoerd die buiten de essentie of de reikwijdte van de overeengekomen Adviesdiensten vallen op basis van een Veranderingsverzoek, dan betaalt Klant voor die werkzaamheden en verrichtingen overeenkomstig de dan geldende tarieven van Fundament IT. Uitbreiding of wijziging van een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties vormen eveneens extra werk. Fundament IT is nimmer verplicht om te voldoen aan een dergelijk Veranderingsverzoek en kan verlangen dat een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Klant aanvaardt dat werkzaamheden zoals vermeld in voorgaande zin invloed kunnen hebben op de overeengekomen of verwachte eindtijd van de Adviesdiensten en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Klant en Fundament IT. Het feit dat extra werk (of het verzoek daartoe) ontstaat tijdens de uitvoering van de Adviesdiensten, is nimmer een reden voor Klant om het Bestelformulier voor deze Adviesdiensten in te trekken of te annuleren. Voor zover een vaste prijs voor de Adviesdiensten is afgesproken, stelt Fundament IT Klant desgewenst van tevoren schriftelijk op de hoogte van de financiële gevolgen van de extra werkzaamheden of verrichtingen.

5. OPLEIDINGSDIENSTEN.

Artikel 5.1
Opleidingsdiensten worden niet geleverd door Fundament IT aan Klant als standaard onderdeel van de Fundament IT SaaS-Dienst. Indien Opleidingsdiensten overeen zijn gekomen in een Bestelformulier, dan geldt het volgende: Klant mag deelnemen aan de in een Bestelformulier overeengekomen Opleidingsdiensten. Opleidingsdiensten worden aangeboden wanneer updates, nieuwe versies en nieuwe releases voor de Fundament IT SaaS-Dienst algemeen beschikbaar zijn. Fundament IT kan ook aanvullende Opleidingsdiensten beschikbaar stellen voor uiteenlopende themagerichte onderdelen. Indien het aantal inschrijvingen naar het oordeel van Fundament IT rechtvaardigt, is Fundament IT gerechtigd de cursisten van of namens Klant te combineren met een of meer andere cursisten, of de cursus plaats te laten vinden op een latere datum. Dit wordt uiterlijk zeven (7) werkdagen voor de cursusdatum bekendgemaakt, waarna Klant de inschrijving zonder kosten binnen twee (2) werkdagen kan annuleren. Klant kan een deelnemer aan een cursus vervangen door een andere werknemer van Klant. Voor de (deelname aan) Opleidingsdiensten is vereist dat Klant minstens twee (2) deelnemers inschrijft dan wel minder deelnemers inschrijft, maar het inschrijfgeld voor twee (2) deelnemers blijft verschuldigd. Fundament IT is gerechtigd een maximum aan het aantal deelnemers voor een cursus te stellen. Voor Opleidingsdiensten op locatie garandeert Klant dat bepaalde door Fundament IT vereiste voorzieningen aanwezig zijn. Indien een voorziening naar het oordeel van Fundament IT niet in voldoende mate aanwezig is, kan Fundament IT de cursus opschorten totdat de voorziening beschikbaar is dan wel de cursus annuleren, en kan  Fundament IT  de overeengekomen Vergoeding voor deze cursus op locatie factureren. Annulering van een of meer deelnemers aan een cursus is slechts mogelijk indien het totaal aantal deelnemers niet onder de twee (2) komt, of indien de Klant de Vergoeding voor twee (2) deelnemers voldoet. Facturen voor Opleidingsdiensten worden eens per maand verstuurd, voor zover van toepassing, en de toepasselijke Vergoedingen dienen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum volledig te zijn voldaan. De annuleringskosten voor een cursus zijn als volgt: (i) tot één week voor de cursus: geen kosten, (ii) tot de desbetreffende cursusdag: 25% van het factuurbedrag voor iedere teruggetrokken deelnemer, (iii) op desbetreffende cursusdag: 100% van het factuurbedrag voor iedere teruggetrokken deelnemer.  Fundament IT  mag betaling van het verschuldigde bedrag voor het bevestigen van een reservering van een cursus verlangen.